REGULAMIN


Prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem przed przyjściem na zajęcia.


 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług w Intenso Studio Aktywnego Ruchu.
 2. Wstęp do sali ćwiczeń możliwy jest wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i po zaakceptowaniu jego postanowień. W tym celu osoby ćwiczące podpisują przed rozpoczęciem pierwszych zajęć stosowne oświadczenie. Ponadto deklarują, iż posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, dopuszczający do udziału w rekreacyjnych zajęciach oraz że biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. Młodzież do 18 roku życia może uczestniczyć w zajęciach i treningach tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie karnetu lub opłacenie jednorazowego wejścia.
 5. Karnet jest imienny i może z niego korzystać jedynie właściciel. Przekazanie karnetu osobie trzeciej wiąże się z jego utraceniem. W szczególnych przypadkach osoba okazująca karnet może zostać poproszona o dodatkowe okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 6. Karnet jest ważny 30 dni. Zajęcia niewykorzystane do końca ważności karnetu nie przechodzą na następny miesiąc.
 7. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć popołudniowo-wieczornych (od 15.00-21.00), a w przypadku zajęć porannych (od 8.00-11.00) dzień wcześniej. Nieodwołane prawidłowo zajęcia zostaną wykreślone z karnetu.
 8. Niewykorzystane zajęcia można odrobić w innej grupie, tylko w okresie w jakim ważny jest karnet (z wyjątkiem nieobecności na ostatnich zajęciach z karnetu - wtedy ćwiczący otrzymuje możliwość odrobienia zajęć w następnym tygodniu), pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia swojej nieobecności.
 9. Studio zapewnia opiekę nad Dziećmi uczestniczącymi w zajęciach jedynie w czasie trwania zajęć.
 10. Studio nie bierze odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieostrożnego lub błędnego wykonywania ćwiczeń. Osoby biorące udział w zajęciach deklarują, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność. Mają też prawo odmówić wykonania danego ćwiczenia, jeśli uważają że jest dla nich niezdrowe lub niewskazane.
 11. Osoby z problemami zdrowotnymi (np. urazy kręgosłupa lub stawów), a także kobiety w ciąży, proszone są o konsultację z lekarzem.
 12. W przypadku odniesienia w czasie zajęć urazu, kontuzji lub wystąpienia złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 13. Zajęcia fitness odbywają się przy obecności minimum 5 osób.
 14. Zajęcia taneczne odbywają się przy obecności minimum 8 osób.
 15. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy (smsowo, osobiście w recepcji, telefonicznie).
 16. Osoby, które przyjdą na zajęcia bez wcześniejszej rezerwacji, mogą skorzystać z zajęć pod warunkiem wolnych miejsc na sali.
 17. Studio zastrzega sobie możliwość, w wyjątkowych sytuacjach, zmiany nauczyciela (zastępstwa) lub odwołania zajęć. Odwołanie zajęć będzie skutkowało przedłużeniem ważności karnetu.
 18. Zniżka rodzinna: obowiązuje dla osób z najbliższej rodziny, a więc: rodzice z dziećmi, rodzeństwo, małżeństwa. Przy zakupie karnetu w promocji "zniżka rodzinna" wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości.
 19. Zajęcia zaczynają się punktualnie. Osoby, które planują dokonać wpłat, prosimy o przyjście odpowiednio wcześniej.
 20. Rejestracja audiowizualna zajęć jest zabroniona.
 21. Na salę do ćwiczeń wchodzimy w zmienionym obuwiu, odpowiednim do techniki tańca.
 22. Wartościowe rzeczy można zabrać ze sobą na salę.
 23. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami w szatni lub na terenie studio.
 24. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do kulturalnego zachowania, niestanowiącego zagrożenia dla innych osób na terenie studio. Zabrania się w szczególności:
  • Wnoszenia na salę ćwiczeń napojów w opakowaniach szklanych bądź metalowych.
  • Żucia gumy w czasie ćwiczeń;
  • Pozostawiania reklam;
  • Przeszkadzania innym;
  • Niestosownego zachowania.
 25. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia studio odpowiedzialność finansową ponosi sprawca uszkodzenia.
 26. Na terenie studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania środków odurzających.
 27. Prowadzący zajęcia lub pracownik recepcji ma prawo wyprosić ze szkoły osobę stwarzającą zagrożenie dla siebie lub innych lub przeszkadzającą w zajęciach.
 28. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez ćwiczącego, Studio Intenso ma prawo do wykreślenia go z listy klientów, bez zwrotu gotówki za zakupione usługi.

 

Powyższy regulamin jest ważny od 1 marca 2018 r.