REGULAMIN

Prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem przed przyjściem na zajęcia.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług w Intenso Studio Aktywnego Ruchu.
 2. Wstęp do sali ćwiczeń możliwy jest wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i po zaakceptowaniu jego postanowień. W tym celu osoby ćwiczące podpisują przed rozpoczęciem pierwszych zajęć stosowne oświadczenie. Ponadto deklarują, iż posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, dopuszczający do udziału w rekreacyjnych zajęciach oraz, że biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. Młodzież do 18 roku życia może uczestniczyć w zajęciach i treningach tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie karnetu lub opłacenie jednorazowego wejścia.
 5. Karnet jest imienny i może z niego korzystać jedynie właściciel. Przekazanie karnetu osobie trzeciej wiąże się z jego utraceniem. W szczególnych przypadkach osoba okazująca karnet może zostać poproszona o dodatkowe okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 6. Karnet jest ważny 30 dni. Rodzaje karnetu to 4-8-12 wejść, w zależności od wykupionej opcji karnetu. Zajęcia niewykorzystane do końca ważności karnetu nie mogą być przeniesione na następny miesiąc.
 7. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Nieodwołane zajęcia zostaną wykreślone z karnetu jako odbyte.
 8. Niewykorzystane zajęcia można odrobić w innej grupie, tylko w okresie w jakim ważny jest karnet (z wyjątkiem nieobecności na ostatnich zajęciach z karnetu - wtedy ćwiczący otrzymuje możliwość odrobienia zajęć w następnym tygodniu), pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia swojej nieobecności.
 9. Studio nie bierze odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieostrożnego ćwiczenia. Osoby biorące udział w zajęciach deklarują, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność. Mają też prawo odmówić wykonania danego ćwiczenia, jeśli uważają że jest dla nich niezdrowe lub niewskazane.
 10. Osoby z problemami zdrowotnymi (np. urazy kręgosłupa lub stawów), a także kobiety w ciąży, proszone są o konsultację z lekarzem.
 11. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 12. Zajęcia fitness i capoeira odbywają się przy obecności minimum 5 osób.
 13. Zajęcia taneczne odbywają się przy obecności minimum 8 osób.
 14. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy (mailowo, osobiście w recepcji, telefonicznie).
 15. Osoby, które przyjdą na zajęcia bez wcześniejszej rezerwacji, mogą skorzystać z zajęć pod warunkiem wolnych miejsc na sali.
 16. Studio zastrzega sobie możliwość, w wyjątkowych sytuacjach, zmiany nauczyciela (zastępstwa) lub odwołania zajęć. Odwołanie zajęć będzie skutkowało przedłużeniem ważności karnetu.
 17. Zniżka rodzinna: obowiązuje dla osób z najbliższej rodziny, a więc: rodzice z dziećmi, rodzeństwo, małżeństwa. Przy zakupie karnetu w promocji "zniżka rodzinna" wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości.
 18. Zajęcia zaczynają się punktualnie. Osoby, które planują dokonać wpłat, prosimy o przyjście odpowiednio wcześniej.
 19. Rejestracja audiowizualna zajęć jest zabroniona.
 20. Na salę do ćwiczeń wchodzimy w zmienionym obuwiu, odpowiednim do techniki tańca. Zajęcia capoeira odbywają się boso.
 21. Wartościowe rzeczy można zabrać ze sobą na sale.
 22. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie studio.
 23. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do kulturalnego zachowania, niestanowiącego zagrożenia dla innych osób na terenie studio. Zabrania się:
  • Wnoszenia na salę ćwiczeń napojów w opakowaniach szklanych bądź metalowych.
  • Żucia gumy w czasie ćwiczeń
  • Pozostawiania reklam
  • Przeszkadzania innym
  • Niestosownego zachowania
 24. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia studio odpowiedzialność finansową ponosi sprawca uszkodzenia.
 25. Na terenie studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania środków odurzających.
 26. Prowadzący zajęcia lub pracownik recepcji ma prawo wyprosić ze szkoły osobę stwarzającą zagrożenie dla siebie lub innych lub przeszkadzającą w zajęciach.
 27. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez ćwiczącego, Studio Intenso ma prawo do wykreślenia go z listy klientów, bez zwrotu gotówki za zakupione usługi.
 28. Powyższy regulamin jest ważny od 3 września 2012 roku.