Szczegółowa informacja o ochronie danych osobowych


na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:


  1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Magdalena Złotek-Biela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INTENSO Magdalena Złotek-Biela, ul. Zjednoczenia 53, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5512432515, REGON: 122637177, zwana dalej Administratorem. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr 698386914 lub pocztą na adres podany w zdaniu pierwszym.
  2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e – mail, w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
  3. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzani danych.
  4. Administrator będzie przechowywać dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
  7. Mają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.